Regulamin serwisu

§1. Definicje

 • „Regulamin serwisu” – niniejszy dokument;
 • „Serwis” – rozumie się przez to serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem https://premiumdrivers.pl/, wraz z podstronami;
 • „Polityka Prywatności” rozumie się przez to politykę prywatności Serwisu, dostępną w zakładce Polityka Prywatności;
 • „Usługodawca” – rozumie się przez to ARKADIUSZ KULKA TAXI z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Niska 3/131, 00-179 Warszawa,  NIP: 5252618073, REGON: 361471949.
 • „Biuro Obsługi Klienta”– rozumie się przez to część struktury organizacyjnej Usługodawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@premiumdrivers.pl oraz pod numerem telefonu: 733 061 643. Czynne 24h przez cały rok.
 • „Użytkownik” – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu lub Usługi;
 • „Klient” – rozumie się przez to Użytkownika, który rezerwuje najem pojazdu;
 • „Konsument” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „Usługa” – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Usługodawcę usług.

§2. Postanowienia ogólne

 • Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 • Regulamin serwisu określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaj i zakres świadczonych Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki rezerwacji najmu pojazdu oraz zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, rozpatrywanie sporów, a także zasady ochrony danych osobowych.
 • Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie w zakładce „Regulamin serwisu” i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Usługodawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 • Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość Serwisu.
 • Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Serwisie, zamówienia Newslettera, a także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz rezerwacji najmu pojazdu.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3. Wymagania techniczne

 • W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie;
 • Użytkownik rejestrujący konto w Serwisie, zamawiający Newsletter, bądź rezerwujący najem pojazdu powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.

§4. Zawartość Serwisu

 • Ceny określone w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 • Rodzaje oraz właściwości pojazdów, których najem może zostać zarezerwowany, a także stawki najmu, określone są w Serwisie.
 • Przedstawione zdjęcia pojazdów są poglądowymi, faktyczny wygląd pojazdu lub/i jego wyposażenie może się różnić od przedstawionego na zdjęciach.

§5. Rezerwacja usług

 • Rezerwacja usług jest możliwa w ramach jej dostępności.
 • Rezerwacje przyjmowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Klienta.
 • W celu rezerwacji najmu pojazdu Klient podaje dane określone w formularzu rezerwacji.
 • Rezerwacja wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulamin serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności).
 • Dane podawane w trakcie rezerwacji najmu pojazdu przetwarzane są w celu zapewnienia rezerwacji oraz przygotowania umowy na życzenie konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rezerwacji jako wymagane jest niezbędne dla dokonania rezerwacji i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwa rezerwacja usługi). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zapewnienia rezerwacji lub do wycofania zgody.
 • Rezerwacja, dla swej ważności, wymaga potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności usługi. Usługodawca potwierdza dostępność usługi poprzez wysłanie do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.

§6. Rezygnacja z rezerwacji usługi, zmiana i poprawienie błędnych danych w rezerwacji

 • W przypadku rezygnacji z najmu pojazdu usługodawca zastrzega sobie możliwość zatrzymania 80% wartości wynajmu.

§7. Opłacenie wynajmu

 • Klient, po potwierdzeniu przez Usługodawcę rezerwacji, może opłacić najem usługi w następujący sposób. Gotówka lub karta płatnicza w trakcie usługi. Przez przelew na wskazany numer konta bankowego / BLIK na numer telefonu / PayPal.

§8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy Konsumenta)

 • Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bez ponoszenia kosztów. Nie później jednak niż na 7 dni przed terminem zlecenia.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta. Jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

§8.1 Dane przetwarzane

 • Dane przetwarzane będą w celu zrealizowania prawa Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy. Podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do skorzystania z tego prawa. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.

§9. Reklamacja z tytułu świadczonej Usługi

 • Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 • W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 • Usługodawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 • Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.

§10. Profile Usługodawcy w serwisach społecznościowych

 • Usługodawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych, przeznaczone do publikowania informacji o Usługodawcy, oferowanej przez niego Usłudze, bądź prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Usługodawcę profilach dostępna jest na stronie głównej Serwisu.
 • Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Usługodawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy bez zachowana okresu wypowiedzenia). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.
 • Odbiorca lub obserwator profilu Usługodawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Usługodawcy, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu lub bloga, bądź usunięcia tych treści lub aktywności.
 • Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego lub bloga określone są w regulaminie tego serwisu.

§11. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych jest Usługodawca.
 • W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy Serwisu, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 • Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dotyczy Konsumenta)

 • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 25, z późn zm.).
 • Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
 • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach. Na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. Organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

§13. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie postanowienia Regulamin serwisu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulamin serwisu nie naruszają uprawień przyznanych Konsumentowi.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 • Usługodawca może zmienić Regulamin serwisu z następujących przyczyn:konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie. Zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie. Zmiana funkcjonalności Serwisu. Zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;zmiana warunków technicznych korzystania z Serwisu lub świadczonych Usług.
 • Wszelkie zmiany Regulamin serwisu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Serwisie. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem, Usługodawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto lub zamawiającego Newsletter o zmianie Regulamin serwisu.
 • Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Usługi. (Także po wejściu w życie zmian). W szczególności usunąć konto w Serwisie lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym).
 • Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji wynajmu pojazdu dokonanych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie rezerwacje realizowane będą na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie dokonania rezerwacji.
 • Regulamin serwisu obowiązuje od dnia 21 grudnia 2020 r.